global-e logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Global-e ICT solutions B.V. & Global-e Datacenter B.V.

BEGRIPSBEPALINGEN
Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
Datacenter: Datacenters die contractueel eigendom zijn van Global-e.
Dienstbeschrijving: Bijlage bij de Orderbevestiging waarin de te leveren Diensten en/of producten zijn beschreven.
Service Level Agreement: Schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever met daarin het overeengekomen kwaliteitsniveau van de te leveren Diensten, alsmede rechten en plichten van beide partijen (afgekort SLA).
Diensten: Door of namens Leverancier aan Opdrachtgevers te verlenen elektronische communicatie-, ICT of andere, daarmee samenhangende diensten.
Gebruiker(s): Perso(o)n(en) die in dienst van Opdrachtgever optre(e)den(t).
Leverancier: De ondernemingen Global-e ICT Solutions B.V. en Global-e Datacenter B.V.
Opdrachtgever: Degene die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Leverancier een overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Orderbevestiging: De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan Leverancier de daarin genoemde goederen en/of Diensten aan Opdrachtgever levert.
Partij(en): De Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”).
Raamovereenkomst: Voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke producten en/of Diensten en die gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever omvat de Order- bevestiging, de Dienstbeschrijving, deze Algemene Voorwaarden en de eventuele Raamovereenkomst, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen bevatten.

 1. ALGEMEEN
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Leverancier producten en/of Diensten, van welke aard ook, verstrekt ten behoeve van Opdrachtgever.
  1.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1.3 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Orderbevestiging, de Dienstbeschrijving, de Algemene Voorwaarden en de Raamovereenkomst geldt de volgende rangorde;
  (1) de Orderbevestiging
  (2) de Dienstbeschrijving/Dienstbeschrijving en SLA
  (3) de Raamovereenkomst
  (4) de Algemene Voorwaarden
  1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij van de hand gewezen tenzij anders beschreven.1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 2. LEVERING
  2.1 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Leverancier niet kan garanderen dat de geleverde Diensten 100% beschikbaar zijn.
  2.2 Alle door Leverancier genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt Leverancier niet in verzuim.
  2.3 Opdrachtgever is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 3. BEGIN EN DUUR VAN EEN DIENST
  3.1 Een Orderbevestiging welke deel uitmaakt van de Overeenkomst gaat in op de factuurdatum en zal duren tot het eind van de initieel afgesproken periode. Hierna zal de Overeenkomst automatisch voor de duur van drie (3) maanden verlengd worden, tenzij anders wordt overeengekomen. Alle partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk en minimaal één (1) maand voor de einddatum opzeggen.
  3.2 Indien Opdrachtgever een Dienst vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt is Leverancier gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd.
 4. VERPLICHTINGEN / RECHTEN VAN OPDRACHTGEVER
  4.1 De apparatuur blijft te allen tijde voor risico van Opdrachtgever en Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzekeren van de apparatuur tegen alle risico’s. Opdrachtgever is ook gehouden de apparatuur te verzekeren voor aansprakelijkheid, materiële schade en onderbreking van de bedrijfsvoering vanaf de ingangsdatum tot de benodigde einddatum en om ervoor te zorgen dat de verzekering wordt verstrekt voor het geheel van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst die gewoonlijk worden gedekt, ongeacht wanneer een vordering met betrekking tot een dergelijke verplichting wordt gedaan. Die verzekering moet worden gehouden bij een gerenommeerde verzekeraar en zal een verklaring van afstand van subrogatie ten gunste van Leverancier moeten bevatten en Opdrachtgever stelt op verzoek van Leverancier afdoende bewijs van een dergelijke verzekering ter beschikking.
  4.2 Opdrachtgever dient alle nodige toegang tot apparatuur, informatie, faciliteiten en autorisaties die nodig zijn om Leverancier te laten voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te verstrekken en verleent een zodanige samenwerking als Leverancier redelijkerwijs nodig acht in verband met de verleende diensten.
  4.3 Het is Opdrachtgever, zijn medewerkers en/of onderaannemers verboden de infrastructuur van Leverancier of andere apparatuur in Datacenter te verstoren.
  4.4 Opdrachtgever zal zorgen dat in zoverre een Gebruiker toegang heeft tot of gebruik maakt van de Diensten op grond van artikel 4.11, dat de Gebruiker zal voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zoals opgedragen door Opdrachtgever.
  4.5 Opdrachtgever zal niets ondernemen of doen wat als een schending van een lease, licentie of Overeenkomst, de wetgeving, regelgeving of aanwijzing of anderszins het gebruik van producten en of verlening van Diensten en/of gebruik van apparatuur beïnvloedt en zorgt dat alle Gebruikers in het Datacenter, op haar autoriteit of op haar uitnodiging, zich houden aan alle regels en voorschriften, die zij ontvangen van Leverancier.
  4.6 Opdrachtgever verbindt zich om de Diensten te gebruiken en zich te gedragen (en ervoor te zorgen dat haar toeleveranciers, klanten en medewerkers zich gedragen) in overeenstemming met:
  a) voorwaarden die schriftelijk aan de Opdrachtgever zullen worden bekend gemaakt, zoals o.a. Dienstbeschrijving en SLA;
  b) de relevante voorschriften van de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
  4.7 Opdrachtgever zorgt dat derde partijen geen aanspraak kunnen maken op afgenomen faciliteiten en Diensten van Leverancier.
  4.8 De Opdrachtgever waarborgt naar Leverancier het volgende:
  a) Dat zij met de nodige zorg en kennis binnen Datacenter zal optreden bij het werken aan de apparatuur of anderszins, conform de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
  b) Dat alle apparatuur geïnstalleerd in Datacenter te allen tijde volledig in overeenstemming is met de specificaties van de fabrikant, de relevante norm of goedkeuring voor die tijd op grond van de toepasselijke regelgeving, met inbegrip van en zonder beperking, met betrekking tot de veiligheid.
  c) Dat zij over alle vereiste vergunningen, licenties en volmachten (statutair of anderszins) beschikt, die nodig zijn voor het uitvoeren en voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en dat zij volledig voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
  d) Dat zij ervoor zal zorgen dat, voor zover binnen de controle van de Opdrachtgever, de verlening van Diensten uit hoofde van het uitvoeren van de Overeenkomst geen inbreuk zal maken op enige octrooien, merken, tekeningen en modellen (al dan niet geregistreerd of anderszins), auteursrecht, databaserecht, knowhow en andere soortgelijke rechten of verplichtingen van een derde partij in enig land.
  4.9 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever software, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  4.10 Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
  4.11 Opdrachtgever heeft het recht om derden toegang te geven of gebruik te laten maken van Datacenter, mits aan de bepalingen van de Overeenkomst wordt voldaan. Om enige twijfel te vermijden, heeft Datacenter geen enkele verplichting om op basis van de Overeenkomst Diensten te verlenen aan derden.
 5. VERPLICHTINGEN / RECHTEN VAN LEVERANCIER
  5.1 Leverancier waarborgt naar de Opdrachtgever, dat het de Diensten met benodigde zorg en kennis aan de Opdrachtgever zal leveren.
  5.2 Leverancier zal niets doen wat kan leiden tot schending van lease, licentie of Overeenkomst, wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot alle relevante Gezondheid- en Veiligheidsvoorschriften), regelgeving of anderszins het leveren van Diensten kan beïnvloeden.
  5.3 Leverancier dient dat deel van Datacenter waar de apparatuur zich bevindt schoon en netjes te houden en de toegang tot alle deuren of de toegang tot de ruimte te allen tijde vrij te houden.
  5.4 Leverancier waarborgt, dat het alle benodigde vergunningen, toestemmingen en autoriteiten die van toepassing zijn of die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering en de prestaties van haar verplichtingen in de Overeenkomst heeft, en zal volledig voldoen aan haar verplichtingen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
  5.5 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers en toeleveranciers.
  5.6 Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden als gevolg van een handeling of omissie aan de zijde van Leverancier, dan zal Leverancier, naar eigen keuze:
  (a) maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen, zoals het vervangen van de inbreuk makende Dienst voor een functioneel gelijkwaardige andere dienst of het wijzigen van de Dienst zodat deze niet langer meer inbreuk maakt maar functionele wel gelijkwaardig blijft, of
  (b) de Diensten beëindigen en aan de Opdrachtgever eventueel reeds ontvangen bedragen voor nog niet verleende Diensten terug betalen.
  5.7 Alle aan Opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen die Opdrachtgever ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is voor de te leveren producten of Diensten, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan.
  5.8 Opdrachtgever zal de producten zolang hij het eigendom niet heeft verkregen niet vervreemden, belenen of verpanden, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook ter beschikking van derden stellen.
  5.9 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  5.10 Opdrachtgever dient Leverancier onverwijld in te lichten indien beslag wordt of dreigt te worden gelegd op producten, Diensten of anderszins eigendomsrechten van Leverancier of van door hem ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de producten bij Leverancier berust, is Leverancier gerechtigd de producten bij Opdrachtgever terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Leverancier toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zicht bevinden.
  5.11 Leverancier heeft het recht apparatuur naar een andere locatie binnen Datacenter te verplaatsen, uitsluitend in overleg met Opdrachtgever. Alle kosten en uitgaven die hieruit voortvloeien worden door Leverancier gedragen.
  5.12 Indien Partijen overeenkomen dat er extra apparatuur wordt aangesloten, dan behoudt Leverancier het recht op het verplaatsen van alle of een gedeelte van apparatuur, zodat alle apparatuur op dezelfde locatie binnen Datacenter komt te staan. Deze verhuizing gebeurt altijd in overleg met Opdrachtgever. Alle kosten en uitgaven die voortvloeien uit deze verhuizing zullen worden gedragen door Opdrachtgever.
  5.13 Opdrachtgever zal toestemmen met en ervoor zorgen dat Leverancier te allen tijde onbeperkt toegang krijgt tot de apparatuur binnen Datacenter, om na te gaan of de verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren zijn nageleefd en uitgevoerd.
 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  6.1 De Overeenkomst omvat niet de overdracht van enig intellectueel-eigendomsrecht.
  6.2 Beide Partijen hebben op grond van de Overeenkomst het recht om merken van Diensten en producten of de handelsnaam van de andere partij – bij voorbeeld als Leverancier van deze Diensten en producten – te gebruiken. Dit uitsluitend met instemming van beide Partijen.
 7. BEËINDIGING
  7.1 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
  7.2 Leverancier kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  7.3 Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  7.4 Naast het bepaalde in de voorgaande leden is Leverancier gerechtigd levering van de Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste drie (3) maanden, indien technische of (bedrijfs-)economische redenen daartoe noodzaken. In dat geval biedt Leverancier zo mogelijk een vervangende dienst aan. Indien de Opdrachtgever de dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat Leverancier de dienstverlening staakt.
  7.5 Het bepaalde in artikel 7.4 is tevens van toepassing indien Leverancier niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of Diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die buiten de macht van Leverancier liggen.
 8. OPSCHORTING
  8.1 Leverancier mag, na kennisgeving aan Opdrachtgever, naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan haar rechten, de Overeenkomst opschorten indien:
  a) Leverancier het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen (anders dan om een betalingsachterstand).
  b) Leverancier redenen heeft om te vermoeden dat Opdrachtgever frauduleus gebruik van de Diensten maakt of probeert te maken of van het plegen van andere illegale en/of onrechtmatige daad in verband met het gebruik van Diensten.
  c) Opdrachtgever Leverancier hindert of vertraagt bij het uitvoeren van haar plichten afgesproken in de Overeenkomst.
  8.2 In het geval dat een van de Diensten wordt opgeschort als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever, betaalt Opdrachtgever alle kosten en uitgaven in de uitvoering van een dergelijke schorsing en alle latere hervatting van de verlening van Diensten.
 9. CONTRACTSOVERNEMING
  9.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Leverancier. Aan de toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
  9.2 Bij ontbinding van de Overeenkomst door surseance van betaling of faillissement, is Leverancier gemachtigd om alle contracten die onder de Overeenkomst vallen bij zichzelf of een andere Opdrachtgever onder te brengen.
 10. GARANTIE
  10.1 Indien Leverancier zaken heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan gelden uitsluitend de garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.
  10.2 Leverancier zal de producten en Diensten leveren in overeenstemming met de in de Overeenkomst genoemde (of vermelde) specificaties, zoals bijv. genoemd in Dienstbeschrijvingen en SLA’s. Leverancier garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten.
  10.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.1 geldt op door Leverancier geleverde zaken een garantietermijn van 90 dagen, ingaande na het ter beschikking stellen hiervan. Leveranciers aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot het naar beste vermogen opsporen en herstellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijke overeengekomen functiespecificaties, mits deze door Opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan Leverancier. Als tekortkomingen zullen slechts wezenlijke door Opdrachtgever aan te tonen afwijkingen van de functiespecificaties worden aangemerkt. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
  10.4 In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier eigenhandig wijzigingen in de geleverde producten en/of Diensten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Leverancier is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat.
 11. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN
  11.1 Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
  11.2 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  11.3 Alle betalingen moeten zonder enige verrekening, beperking of voorwaarde en zonder enige aftrek voor of op rekening van een tegenvordering worden voldaan. Geen bedragen in het kader van deze Overeenkomst zullen worden gerestitueerd als er Diensten zijn geleverd door Leverancier maar niet in werking gesteld (geheel of gedeeltelijk) door Opdrachtgever voor het einde van de vooraf betaalde periode.
  11.4 Schiet de Opdrachtgever tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  11.5 Als Opdrachtgever het verschuldigde bedrag afgesproken in de Overeenkomst niet betaalt binnen:
  (a) Dertig (30) dagen na de betalingstermijn is Leverancier gerechtigd tot het opschorten van de overeengekomen Diensten, totdat de volledige betaling ontvangen is.
  (b) Zestig (60) dagen na de betalingstermijn is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Alle kosten die voortvloeien uit het innen van de nog te vorderen bedragen komen ten laste van Opdrachtgever.
  11.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens Leverancier (ongeacht de tenaamstelling van de factuur of de overeenkomst).
  11.7 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
  11.8 Eventuele reclamaties worden door Leverancier slechts in behandeling genomen indien zij door Opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld. Van een gebrek of fout in geleverde producten en/of Diensten is enkel sprake indien deze ten overstaan van Leverancier wordt gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat de producten en/of Diensten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
  11.9 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn niet gereclameerd dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde inzake de garantie.
  11.10 Alle overeengekomen prijzen en tarieven kunnen eens per jaar worden verhoogd. Opdrachtgever ontvangt minimaal een maand van tevoren een schriftelijke kennisgeving hiervan.
  11.11 Leverancier behoudt zich het recht voor om van Opdrachtgever een aanbetaling, bankgarantie of garantie van derden te eisen vóór de ingangs- en/of leverdatum.
 12. GEHEIMHOUDING
  12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.
  12.2 Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Leverancier alle informatie betreffende de geleverde producten en/of Diensten geheimhouden en voorts aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze en dergelijke van Leverancier.
  12.3 De plicht tot geheimhouding blijft gehandhaafd na het beëindigen van de Overeenkomst.
 13. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
  13.1 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
  13.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van de volgende schade en tot de daarbij genoemde maximum bedragen:
  a) dood- en letselschade tot een maximum van EUR 1.000.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  b) zaakschade, bestaande uit de redelijke kosten van herstel of vervanging tot een maximum van EUR 500.000 per gebeurtenis.
  13.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Leverancier voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes (6) maanden.
  13.4 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
  13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is tevens dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
  13.6 Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten.
  13.7 Opdrachtgever zal Leverancier en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden/Diensten, geleverde software of vervaardigd maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
 14. OVERMACHT
  14.1 Geen van beiden Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier.
  14.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 15. RISICO
  15.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat niet op Leverancier over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde derde partij zijn gebracht.
 16. SLOTBEPALINGEN
  16.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de onder deze voorwaarden gesloten Overeenkomst en op de  Overeenkomst welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen bij uitsluiting aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.
  16.3 Leverancier is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden 4 (vier) weken na de bekendmaking in werking.
  Opdrachtgever kan bij wijzigingen om gegronde redenen de Overeenkomst  binnen 4 (vier) weken opzeggen.Deze Algemene Voorwaarden zijn ter griffie van de rechtbank te Breda gedeponeerd onder nr: 17/2016

 

Versie juni 2016